TOALETĂ PUBLICĂ AUTOMATĂ

Serviciul local de administrare, întreţinere şi exploatare a toaletelor publice este desfășurat de personal angajat al S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. și are ca obiectiv principal furnizarea către populaţia Municipiului Turda, a unui serviciu public de calitate, concomitent cu asigurarea protecţiei sănătăţii oamenilor și a mediului înconjurător.

Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice automate este organizat și funcționează pe baza următoarelor principii:

a) protecţia sănătăţii publice
b) responsabilitatea faţă de cetăţeni
c) conservarea și protecţia mediului înconjurător
d) calitate şi continuitate
e) tarife echitabile şi accesibile tuturor utilizatorilor
f) nediscriminarea și egalitatea tuturor utilizatorilor
g) promovarea calităţii şi eficienţei, întreţinere şi exploatare a toaletelor publice
h) întreţinerea și dezvoltarea patrimoniului public.

Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice automate cuprinde următoarele activități:

a) întreţinerea şi exploatarea toaletelor publice automate, cu toate elementele de construcţie și instalaţii componente;
b) asigurarea lucrărilor de igienizare, curăţenie, dezinsecţie, dezinfecţie și deratizare.

Activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a toaletelor publice se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniul organizării și funcţionării serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și al normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

Utilizatorii serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a toaletelor publice sunt cetățenii Municipiului Turda, dar și turiştii şi alte persoane care tranzitează Municipiul Turda.

Condițiile de funcționare:

Toaletele publice automate funcţionează pe toată perioada anului, în fiecare zi a săptămânii, 24/24, 7/7!.
Accesul utilizatorilor la toaletele publice automate se face după achitarea unui tarif.
Instructiunile privind utilizarea toaletei publice automate este afişat într-o manieră vizibilă pentru utilizatori!

Utilizatorii serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a toaletelor publice automate sunt cetățenii Municipiului Turda, dar și turiştii şi alte persoane care tranzitează Municipiul Turda.

Video Prezentare

S.C. Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L. are următoarele obligaţii:

a) să obţină de la autorităţile competente avizele, autorizaţiile, daca se impun;

b) să asigure accesul nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor în incinta toaletelor publice;

c) să asigure parametrii de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare şi să îmbunătăţească în mod continuu calitatea serviciului prestat, în scopul realizării exigenţelor utilizatorilor pe toată durata derulării contractului, cu posibilitatea certificării acestei calităţi, conform cerinţelor SR EN ISO 9001-2001;

d) să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor administraţiei publice locale, conform unui program stabilit sau la cerere;

e) să răspundă de aplicarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, protecţia sănătăţii publice, protecţia și securitatea muncii, paza și stingerea incendiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare; orice sarcini sau amenzi aplicate de organele abilitate pentru nerespectarea acestor prevederi cad în sarcina operatorului;

f) să colaboreze cu instituţii publice și private în vederea optimizării serviciului prestat; respectivele facturi;

g) să asigure în toaletele publice și ecologice condiţiile de igienă cerute de reglementările legale în vigoare;

h) să asigure realizarea lucrărilor de salubrizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare numai cu operatori autorizaţi;

i) să nu schimbe destinaţia spaţiului din incinta sau exteriorul construcţiilor – toaletă publică – fără acordul autorităţii administraţiei publice locale;

j) să respecte cu stricteţe standardele de calitate şi cele legale privind calitatea serviciului prestat;

k) să restituie proprietarului imobilelor cu destinaţia de toaletă publică cu toate instalaţiile, la încetarea contractului, gratuit și liber de orice sarcini, cu excepţia investiţiei realizate din fondurile operatorului, asupra căreia părţile vor stabili prin act adiţional la contractul de concesiune, în măsura în care aceasta nu a fost amortizată în întregime;

l) să răspundă cu promptitudine tuturor sesizărilor din partea utilizatorilor, autorităţii concedente sau oricăror alte instituţii publice sau private.

Utilizatorii au următoarele drepturi:

a) să beneficieze fără discriminare de acces la toaletele publice ;

b) să primească răspuns în termenul prevazut de legislatia în vigoare ,la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la nereguli în prestarea serviciului de administrare, întreţinere şi exploatarea toaletelor publice.

Utilizatorilor li se interzice:

a) Satisfacerea necesităților fiziologice pe terenul pe care este dispus sau folosirea părților exterioare a amplasamentulu ca toaletă publică.

b) Aruncarea în perimetrul de dispunere a toaletei publice a diferitelor ambalaje rezultate în urma consumului de produse alimentare ambalate sau resturi alimentare nealimentare, inclusiv coji rezultate în urma consumului de seminte de floarea soarelui sau dovleac;

c) Depozitarea în zona de dispunere a toaletei unor reziduri material de constructii sau de alta natura.

d) Distrugerea sau degradarea instalaţiilor tehnico-sanitare, instalaţiilor electrice, canalizare, etc., cu care sunt utilate toaletele publice și ecologice; persoana care a produs paguba este obligată să înlocuiască sau să achite valoarea bunului distrus;

e) Degradarea sau murdărirea, în orice fel, a bunurilor din incinta toaletelor publice și a toaletelor ecologice

f) Înscrierea oricăror însemne pe pereţi, tâmplărie şi orice alte obiecte în incinta toaletelor publice, încrustarea de însemne, lipirea, scrierea sau expunerea de afişe, anunţuri în alte locuri decât cele permise de către autoritatea administraţiei publice locale, precum și afişarea sau inscripţionarea realizate de către persoane neautorizate.