Parcări Reședință

Locurile de parcare de resedința/ domiciliu  vacante din parcările publice, vor fi atribuite pe bază de contract, întâietate având persoanele cu handicap, iar cu prioritate persoanelor fizice care au domiciliul stabil în apropiere (imobilele adiacente parcării) şi care au în proprietate un autoturism şi nu mai deţin alt loc de parcare sau garaj.  În lista persoanelor cu prioritate în acordarea unui loc de parcare urmează persoanele fizice cu reşedinţa în apropiere şi care au în proprietate un autoturism dar deţin alt loc de parcare sau garaj. După ce s-a completat și această listă, urmează persoanele fizice cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcării care au în folosinţă un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice.

În parcările de reşedinţă, care sunt situate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Dacă numărul cererilor depăşeşte suprafaţa disponibilă, se vor organiza licitaţii la care tariful de bază este reprezentat de preţul de pornire.

În situatia in care exista locuri de parcare excedentare după alocarea unui loc de parcare fiecarei unități locative, acestea vor fi distribuite și persoanelor care dețin loc de parcare sau garaj, cât și persoanelor care au domiciliul în apropriere.

Autorităţile administraţiei publice vor identifica împreună cu asociaţiile de proprietari spaţiile aflate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcări de reşedinţă. Folosința unui loc de parcare de reședință este condiționată și de completarea de către chiriaș a declarației de impunere pentru impozit pe teren la sediul Direcției Impozite și Taxe Locale din Primaria Turda.

Listă actualizată la data de 07.09.2021

Prelungirea abonamentelor se face anual până la data de 31 IANUARIE a anului in curs, la sediul API Turda – Serviciul Parcări, de pe str. Axente Sever nr.27, cu următoarele documente, în original:

  • cerere tip
  • carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reşedinţa în apropierea parcării
  • certificat înmatriculare autoturism proprietate, cu inspecţia tehnică perioadică în valabilitate
  • dacă este cazul, adeverinţă din partea persoanei juridice că utilizează autoturismul şi poate fi parcat la domiciliu
  • cerere tip
  • certificat înregistrare sau certificat constatator al abonatului din care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcării
  • certificat înmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecţia tehnică periodică în valabilitate

La întocmirea contractului de închiriere a locului de parcare cu abonament de reședință și achitarea tarifului aferent, se va distribui contra cost o plăcuță cu date privind rezervarea locului de parcare: număr de înmatriculare a autovehicolului și numărul locului de parcare.

În cazul în care numărul cererilor depășește numărul parcărilor amenajate într-o anumită zonă și solicitanții refuză un loc de parcare într-o zona învecinată unde mai există locuri libere, atribuirea acestora se va face prin licitații la care prețul de pornire este reprezentat de tariful de baza. În cazul în care mai rămân locuri de parcare neocupate, acestea se pot acorda și celor care dețin garaj sau loc de parcare.

Locul de parcare cu abonament de reședință se plătește anual până la data de 31 ianuarie a anului în curs, ulterior acestei date locurile disponibile vor fi distribuite altor solicitanti cu un tarif lunar de închiriere stabilit prin hotărârea Consiliului Local.

Subînchirierea sau folosirea locurilor de parcare de către alte persoane cu consimţământul abonaţilor este interzisă și se sanctioneaza cu rezilierea contractului.

Schimbul de locuri de parcare și distribuirea locurilor neachitate până la 31 ianuarie se face în decursul anului la tariful lunar de închiriere, pentru perioada anului în cauză, tarif aprobat prin hotărârea Consiliului Local.

În caz de deces al titularului, abonamentul poate fi eliberat pe numele unui moştenitor care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 22 din regulament.

+Info

După expirarea termenului de plată, la solicitare, poate fi făcută schimbarea locului de parcare cu un alt loc rămas disponibil.
Abonatul are obligaţia de a nu aduce modificări și a păstra în bune condiții locul de parcare, de a asigura curăţenia și deszăpezirea pe locul de parcare.
Nu pot încheia contracte sau să primească abonamente persoanele fizice sau juridice care au note de constatare neachitate sau alte datorii către API Turda SRL, la momentul solicitării.

Nerespectarea obligațiunilor mai sus menționate, duce la rezilierea contractului.