TEREN CU DESTINAȚIE GARAJ

Persoanele beneficiare ale unui amplasament garaj pe domeniul public sau privat al Municipiului Turda încheie un contract de închiriere teren cu destinatie parcare/ garare autovehicule pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii automate  a acestuia, cu Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.

Tariful pentru utilizarea terenului se achită anual la casieria API TURDA SRL până la 31 Martie, pentru fiecare an în curs. În acest sens, se emite factura pentru fiecare chiriaș, iar pentru depășirea termenului stabilit pentru plata tarifului se achită penalități de 0,02% pe zi de întârziere, de la data scadenței, calculată începând cu 31 martie.

Contractul de închiriere pentru garaj poate fi transmis pe baza de cerere și acte doveditoare în următoarele situații:

deces titular contract;
vânzarea – cumparare garaj;
donatie – autentificată notar.

Este interzisă schimbarea destinației terenului ocupat cu parcări sau garaj, fără autorizație de construire.
Persoanele care folosesc terenuri fără a avea încheiat un contract de închiriere a terenului cu destinație de parcare autovehicule garaje/ copertine cu Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L., vor încheia la cerere contract de închiriere în condițiile achitării chiriei pentru un an cu titlu de singură penalitate, la momentul încheierii contractului, la tariful din momentul încheierii contractului.

În cazul în care garajele nu sunt folosite sau nu s-a achitat chiria de către beneficiarii acestora, mai mult de un an, (din cauze precum: schimbarea domiciliului, deces, plecare în străinătate), se reziliază contractul și se redistribuie locul pe baza unui nou contract de închiriere persoanelor care solicită un loc parcare autovehicule/ garaje.. Constatarea părăsirii garajelor se face de către personalul angajat al  Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L., prin constatarea directă a situației din teren (vegetație crescută în dreptul ușilor de acces, relații de la vecini, ș.a.) precum și urmare a lipsei răspunsului la somațiile/ notificările expediate titularilor contractelor sau afișate pe garaj.

Chiriașul are obligaţia de a asigura curăţenia terenului cu destinaţie parcare autovehicule/ garaje și alte construcţii uşoare demontabile.

În cazul neplății la termen, respectiv cu o întârziere mai mare de 3 luni de la scadență, chiriașul va fi somat și notificat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În termen de 15 zile de la primirea somației/ notificării, chiriașul este obligat să-și achite datoriile restante. În caz contrar, Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L., va avea posibilitatea de a proceda la rezilierea contractului, cu plata daunelor interese, prin expedierea unei noi notificări prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, situație în care chiriașul va preda terenul liber de orice sarcina, pe cheltuiala sa.

Locatarul este obligat într-o atare ipoteză să achite debitul integral, la zi, să ridice garajul situat pe terenul închiriat şi să îşi mute bunurile sau instalaţiile aflate în interiorul garajului. În măsura în care locatarul nu va proceda astfel locatorul are alegere între a prelua în proprietate garajul supraedificat sau să ridice sau să demoleze garajul (pe cheltuiala locatarului), fără a fi ţinut responsabil civil sau penal de eventualele stricăciuni sau pierderi ce ar putea fi cauzate bunurilor sau instalaţiilor aflate în interiorul garajului.

În termen de 3 luni de la data decesului titularului la cererea moștenitorilor, contractul se poate transmite către unul dintre succesori sau din membrii familiei. Dacă în termen de trei luni de la data decesului titularului de contract nu s-a formulat o astfel de cerere se pot aplica măsuri de repartiție a garajului pentru închiriere unui alt solicitant, potrivit procedurilor ce vor fi stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local..